competition_info=""

logo

Półmaraton Radomskiego Czerwca '76

06.16

Za­pra­szamy do udziału w szó­stej już edycji ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. Ta in­te­re­su­jąca im­preza, bieg jak to na­zy­wamy „z hi­storią w tle” ma upa­miętnić wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Polski.

Cie­kawa trasa przez cen­trum miasta, meta na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, z try­bu­nami peł­nymi ki­biców, nie­wy­gó­ro­wany limit cza­sowy, cie­kawy pa­kiet star­towy, wy­sokie na­grody fi­nan­sowe dla zwy­cięzców, nie­ba­nalne szklane pu­chary, to tylko część

z po­wodów, dla któ­rych ko­niecznie po­wi­nieneś roz­ważyć swój udział tutaj. Go­rąco za­chę­camy, zgłoś się już dziś!

Źródło:http://polmaratonradom.pl/?page_id=65

  • OCEŃ

REKLAMA

Zdjęcie reklamy
}